Industrialitzant l’agricultura

L’agricultura és la principal font de riquesa, sense desmerèixer la força que va agafant la indústria del país. La Mancomunitat de Catalunya duu a terme una important acció establint els Serveis Tècnics d’Agricultura de forma conjunta amb l’Escola d’Agricultura.

També treballa en la difusió de la ramaderia per mitjà dels concursos de bestiar i en la selecció d’espècies forestals.

Escola Superior d’Agricultura

Creada per la Diputació de Barcelona el 1911 i, més tard, la seva gestió es traspassa a la Mancomunitat. Sorgeix com a resposta a la necessitat d’implantar els coneixements tècnics en la pràctica de l’agricultura.

El Consell de la Mancomunitat dóna especial rellevància a aquesta formació ja que els tècnics han de dirigir l’evolució progressiva de l’agricultura catalana. Els ensenyaments es donen en dos graus diferents: l’un, superior (enginyer agrícola, cinc cursos) i, l’altre, preferentment pràctic (tècnic agrícola, dos anys obligatoris i un de voluntari).

  • Grau d’Enginyer Agrícola
   Comprèn l’estudi integral dels problemes de l’agricultura des de la iniciació de les ciències bàsiques fins a les darreres aplicacions pràctiques. Aquests estudis es divideixen en cinc cursos i, per accedir-hi, s’ha d’haver complert els 15 anys d’edat i aprovar un examen d’ingrés.Com a prova final de carrera, els alumnes han de presentar una memòria que desenvolupi un tema agrícola que escullen ells mateixos.

 

  • Grau de Tècnic Agrícola
   Està destinat a donar coneixements sobre com aplicar raonadament les lleis generals. Té una durada obligatòria de dos anys, ampliable a un més de forma voluntària.

 

  • Cursets breus extraordinaris
   Aquests cursos es caracteritzen per la seva doble vessant. Uns tracten monogràficament temes científics, i, els altres, tenen per estudi matèries especialitzades, preferentment d’aplicació pràctica.

 

  • Secció d’ensenyament postal
   Dóna una possibilitat d’aprendre als agricultors desitjosos de saber i que no poden traslladar-se a les ciutat. De forma anual, però, s’organitzen uns cursets breus.

 

 

Serveis tècnics agrícoles

  • Organització general
   Les tasques d’aquests serveis poden desglossar-se en estudiar les qüestions agrícoles que li corresponguin a cada secció, o bé, en posar-se en contacte amb la pagesia catalana per aconsellar-la i aconseguir una intensificació de la producció de la terra.A través de les diferents seccions s’organitza una sèrie de conferències a petició de les alcaldies i dels sindicats agrícoles. D’altra banda, les campanyes tenen com a finalitat posar en coneixement mètodes nous de conreu, pràctiques més útils i econòmiques de les que s’utilitzen generalment i mitjans de lluita contra les malalties més importants.Les seccions són el servei de Terra Campa, servei d’Arbres Fruiters, servei de Viticultura i Enologia, Laboratori de Patologia Vegetal, Institut de Mecànica Aplicada Agrícola i servei d’Acció Social Agrària.Els laboratoris estan destinats a totess aquelles anàlisis proposades per la iniciativa de les diverses seccions dels serveis tècnics i del públic en general.

 

  • Servei forestal
   Un dels primers problemes que se li presenten a la Mancomunitat en l’àmbit de l’agricultura és el de la selecció d’espècies, on se n’acaben provant més de setanta de diferents.És per aquest motiu que es crea una Comissió de Repoblació amb la finalitat d’estudiar i proposar el que consideri més convenient en benefici de la repoblació forestal.

 

  • Ramaderia
   La ramaderia comença a estudiar-se al nostre país, i de manera formal, l’any 1912 amb la creació d’una càtedra de zootècnia a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.Un cop constituïda la Mancomunitat de Catalunya, aquesta s’ocupa de la riquesa ramadera i encarrega un estudi tant des d’un punt de vista etnològic com econòmic. Destaquen, també, els concursos que es duen a terme amb l’objectiu de millorar les races de bestiar.L’ensenyament en l’àmbit de la ramaderia s’organitza en l’Escola Superior de Zootècnia, l’Ensenyança inclosa en el pla d’estudis de l’Escola Superior d’Agricultura i l’Ensenyament postal.

 

p_agricultura1

Cartell dels concursos a la seu d’urgell, dissolts per la Guàrdia Civil

p_agricultura2

Fotografia dels alumnes d’un curset escoltant les qualitats que deu reunir una vaca lletera.

p_agricultura3

Mapa servei d’acció social agrària.

p_agricultura4

Aspecte del concurs boví lleter de la plana de Vic.

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.