Com funciona la Mancomunitat?

Organització

L’estructura d’aquesta nova institució està constituïda per una assemblea de 96 diputats provincials (36 per Barcelona i 20 per cadascuna de les altres tres províncies) i pel Consell, integrat per vuit consellers i pel president de la Mancomunitat.

  • L’Assemblea
    Està formada, en el seu inici, per tots els diputats provincials de les diputacions mancomunades. Es reuneix ordinàriament dues vegades l’any, els mesos de maig i de novembre. També es convoca de forma extraordinària quan hi ha dues o més vacants al Consell, quan aquest ho acorda o bé, quan ho demana un terç dels diputats. L’Assemblea elegeix o reelegeix els vuit consellers cada dos anys, quan es renoven electoralment la meitat dels diputats provincials. Està presidida pel president de la Mancomunitat, que és elegit amb votació unipersonal i després de ser escollit per la majoria absoluta dels diputats presents.
  • El Consell
    Actua com a poder executiu de la Mancomunitat de Catalunya i està format pel president i vuit consellers. A l’hora de formar els Consells, Prat de la Riba i Puig i Cadafalch es rodegen de col·laboradors eficients sense tenir en compte les seves ideologies. És per aquest motiu que sempre estan formats per consellers de diversos partits. Tot i això, la tasca patriòtica que els empeny permet que siguin governs molt estables.

Oficines Centrals

Les oficines administratives de la Mancomunitat estan organitzades en departaments: Administració, Hisenda i Intervenció i Caixa. Aquests departaments estan dividits en seccions i, alhora, en negociats. L’ingrés a aquestes oficines està subjecte a oposició o concurs.

D’altra banda, l’Oficina i Secció d’Arquitectura té els seus orígens amb els traspassos dels serveis de les diputacions a la Mancomunitat. Té encarregats els serveis dels edificis de Beneficència i de l’edifici que ocupa la Presidència, l’Assemblea i les Oficines Centrals.

L’Oficina d’Atenció Municipal, en canvi, té com a finalitat donar suport als municipis en la creació d’escoles i en la construcció dels edificis escolars. També busca facilitar l’aprofitament dels Serveis de la Mancomunitat, ajudar a tramitar tots aquells assumptes que puguin interessar les corporacions locals i, assessorar els ajuntaments i funcionaris municipals del nostre país.

Arxiu de la Mancomunitat

És l’òrgan que se n’encarrega de guardar totes les actes dels organismes administratius de la Corporació. Conté tota la documentació que havia estat de la Diputació de Barcelona.

Crònica Oficial de la Mancomunitat

S’aprova el 15 de setembre de 1920 i comença a publicar-se al mes d’octubre. De caràcter mensual, publica tots els acords que pren el Consell Permanent en les seves reunions. Insereix, de forma periòdica, memòries, notes i gràfics dels serveis que ofereix la Mancomunitat. També publica plànols i fotografies de les seves obres.

És una publicació gratuïta per a tots els ajuntaments i aquelles corporacions i personalitats que el Consell designi.

Delegacions i traspassos de serveis

La Mancomunitat pren forma, al llarg dels anys, gràcies als traspassos de serveis que fan les quatre diputacions catalanes.

L’any 1914 es traspassen els serveis de Dements, de Conservació de Carreteres i Camins Provincials, i el servei de Concessió, Construcció i Explotació dels ferrocarrils secundaris. Quatre anys més tard, la Mancomunitat rep els serveis de Construcció de Carreteres i Camins, i l’Escola Superior d’Agricultura.

D’altra banda, el 12 de gener de 1920 es produeix el traspàs dels serveis de Beneficència, Instrucció i Deute, així com el dret d’imposar el repartiment entre els pobles. Mesos més tard, el 4 d’agost, s’acaben traspassant tots els serveis que presten les diputacions, exceptuant aquells que són titularitat de l’Estat.

assemblea1914

L’assemblea de la Mancomunitat que elegí com a president Enric Prat de la Riba, 6 d’abril de 1914.

consell-1917

El president Josep Puig i Cadafalch amb el consell de la Mancomunitat de Catalunya, 1917

consell-1918

Reunió del Consell de la Mancomunitat de Catalunya sota la presidència de Josep Puig i Cadafalch, 1918

Fotografies d’autor desconegut