La política social per equiparar-se amb Europa

Com a resposta a una de les grans deficiències de l’Estat, la Mancomunitat de Catalunya duu a terme una important tasca en les polítiques socials. La nul·la acció executada des de Madrid ha deixat Espanya un pas enrere en comparació amb els altres països.

Concessió de pensions, assegurances infantils, mutualitats i polítiques d’inserció laboral són els eixos principals de l’obra impulsada per la Mancomunitat.

Les polítiques socials de la Mancomunitat

Concessió de pensions a obrers que hagin complert l’edat de 75 anys

Poden beneficiar-se d’aquests ajuts els que hagin complert l’edat de 75 anys, siguin de bona conducta, indigents i desvalguts mancats de recursos propis i que no en tinguin tampoc els seus familiars més propers, i no estiguin acollits a cap establiment de beneficència o en rebin l’auxili. També aquells que hagin treballat la major part de la seva vida, siguin fills de Catalunya o, com a mínim, hi hagin viscut en els últims trenta anys. A més a més cal ser veí de la població des de fa més de 10 anys.

Assegurança a favor dels infants asilats

Té per objecte instituir l’assegurança infantil en tots els establiments benèfics provincials de Catalunya. Té per objecte formar, a favor dels asilats, un capital destinat per quan aquestes persones compleixin els vint anys d’edat. És la Mancomunitat qui fa les imposicions des dels dos als quinze anys d’edat.

Borsa del Treball

Comença a funcionar el 2 de gener de 1912 i es crea per iniciativa de la Junta Mixta de l’extingit Museu Social. Té com a missió combatre el mal social de la vaga forçosa, satisfer amb caràcter gratuït les ofertes i demandes de treball dels patrons, obrers, empleats i servents i facilitar la col·locació amb les menors molèsties possibles per a uns i altres.

L’any 1915 es dóna llum verda a una nova organització, que consisteix en el servei de fitxes i la classificació per grups professionals i els seus subgrups, i servei de demandes i oferiments, quan esdevé simultani, es realitza de forma instantània.

Borses de Treball Municipals

La Mancomunitat, d’acord amb la Borsa del Treball de Barcelona, impulsa l’establiment arreu de Catalunya d’Oficines de col·locació per als obrers, les quals donaran preferència per a les col·locacions, als obrers de la mateix població o de la comarca corresponent.

Institut d’Orientació Professional

Comença a actuar l’any 1915 sota el nom de “Secretariat d’Aprenentatge”, adscrit com a dependència de l’extingit Museu Social. Sorgeix per donar resposta a la necessitat d’orientar els joves en l’elecció d’ofici, exercir sobre els aprenents una missió de patronat i fomentar el desenvolupament de l’ensenyança professional.

Secció d’informació i secretaria
És l’encarregada d’exercir les funcions de Secretariat de l’Institut. També realitza una actuació informativa, rebent dels consultants les dades personals i familiars, contingudes en les fitxes individuals. Dóna, en cas d’absència de la Direcció, els consells formulats com a resultat de les investigacions. És l’encarregada de la Biblioteca i de les publicacions de l’Institut. Presta un servei informatiu quant a ensenyaments professionals.

Seccions tècniques
La seva funció és la recol·lecció de dades en els tallers i fàbriques per establir les fitxes professionals. Duu a terme reunions d’especialistes i tasques dels laboratoris.

Secció d’estadística
Aplega tots els altres serveis de l’Institut. Rep les dades de fitxes i tests relacionats amb els exàmens efectuats amb l’objectiu de determinar el tipus de persona mitjà. Es cuida d’elaborar el percentatge, la formació de la taula percentual, la comparació de resultat i la recerca de coeficients de correlació i d’altres treballs estadístics necessaris per a controlar i, sobretot, precisar les dades exigides per a la pràctica de l’orientació professional psicofisiològica.

Oficina d’Informació econòmica i social

El Consell de la Mancomunitat ha transformat la Institució Catalana de Política Social en una Oficina d’Informació Econòmica i Social per tal d’estudiar dades de la vida social i, per extensió, de tota la vida econòmica de Catalunya. Té com a tasca la recol.lecció i arxivament de dades que permetin la reconstrucció de la història de la vida social de Catalunya.

Mutualitat de secretaris i funcionaris municipals de Catalunya

Creada per acord de l’Assemblea de la Mancomunitat el 28 de febrer de 1923. Amb aquesta Mutualitat, la Mancomunitat intenta satisfer una de les aspiracions més reclamades pels funcionaris municipals de Catalunya. Poden ingressar en concepte de socis els secretaris i funcionaris d’àmbit local. L’edat màxima d’ingrés és de 65 anys i la mínima, per als funcionaris municipals, de 20.

politicasocial1

Institut d’orientació professional. Laboratori de psicomètria

politicasocial2

Institut d’orientació professional. Laboratori mèdico-antropomètric

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.